Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Chata Centrum užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je Chata Centrum správcem osobních údajů. Chata Centrum může zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze s jejich souhlasem. Souhlas ke zpracování osobních údajů Chatou Centrum, dává zákazník souhlasem s potvrzením objednávky.
Penzion shromažďuje a zpracovává osobní údaje o zákaznících v rozsahu:
- jméno a příjmení zákazníka
- datum narození zákazníka
- město, kde má zákazník trvalé bydliště
- e-mailovou adresu zákazníka
- specifikaci zákazníkem uskutečněných pobytů
Účelem zpracování osobních údajů Chaty Centrum je:
- komunikace penzionu se zákazníkem
- zlepšení uživatelského komfortu pro zákazníky penzionu a zkvalitnění služeb penzionu
- vytvoření statistických informací o zákaznících penzionu
- poskytnou zákazníkovi při jeho opakované návštěvě penzionu servis, který mu bude maximálně vyhovovat
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník Chatě Cetnrum na dobu neurčitou. Pokud bude chtít zákazník vzít zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je tak třeba učinit písemně na adresu sídla penzionu či na emailovou adresu: info@penzion-centrum.cz